Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl (dalej „Sklep internetowy”).

I. Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, położenie w miejscowości (ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu bądź nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres sklepu internetowego oraz adres reklamacyjny:
  Save The World Real Estates sp. z o.o.
  ul. Łaciarska 4
  50-104 Wrocław
  vertigojazz@vertigojazz.pl
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:
  Save The World Real Estates sp. z o.o.
  ul. Łaciarska 4
  50-104 Wrocław
  vertigojazz@vertigojazz.pl
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl
 6. Dowód zakupu – faktura VAT, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu (towaru)– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 10. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 11. Rzecz (towar)– rzecz ruchoma lub wirtualna mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 12. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 13. Sprzedawca:
  Save The World Real Estate sp. z o.o.
  ul. Łaciarska 4
  50-104 Wrocław
  NIP: 8992735794
  REGON: 021884758
 14. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 16. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 17. Koszyk – lista produktów wybrana przez Kupującego,
 18. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 19. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany przez Kupującego.
 20. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 21. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl
 22. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 24. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych do momentu wysłania Towaru przez Sprzedawcę.
 25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 26. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową spełniająca jedną z przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym.
 27. Wada prawna – wada towaru określona zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego.
 28. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem sklepu sklep.vertigojazz.pl określające rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce dostawy, pełne dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

  II. Warunki ogólne zamówienia

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedawca dostarcza zamówione towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostaw tylko za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy transportowej lub kurierskiej.
 4. Sprzedawca jest zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: paragon.
 7. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sklep.verrtigojazz.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
 8. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 9. Kupujący zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami regulaminu.


   III. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać w godzinach 14:00-23:00 każdego dnia.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy;
  • złożenie w sklepie zamówienia.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. W przypadku pojawienia się na karcie produktu informacji o przedsprzedaży towaru, realizacja zamówienia nastąpi najwcześniej w terminie wskazanym na karcie produktu, na co Kupujący zgadza się z chwilą złożenia zamówienia.
 9. Termin dostępności towaru realizowanego w przedsprzedaży jest zawsze widoczny na karcie produktu, może on ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 5.


  IV. Metody płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24. Klient może również wybrać formę płatności – płatność przy odbiorze. 


  V. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do sklepu za pośrednictwem kuriera na koszt własny, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Szczegółowa informacja na temat niezgodności z Umową, wraz ze wskazaniem przyczyny niezgodności, powinna zostać przesłana do Sklepu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 2. Sklep internetowy ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.
 4. Ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez Sprzedającego, wygląd towarów prezentowanych na zdjęciach może się różnić od ich wyglądu faktycznego. W związku z tym różnica w wyglądzie nie jest przez Sklep internetowy traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji.

   

  VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 12. Sprzedawca zastrzega, iż Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące ustawowego prawa odstąpienia od umowy dotyczą także Przedsiębiorcy – konsumenta, rozumianego jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w odniesieniu do umów zawieranych przez te osoby począwszy od dnia 01.01.2021 roku


  VII. Rękojmia

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, o której Sprzedawca nie informował Konsumenta przy zawarciu umowy może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
   chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedawca w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

  VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2020 r.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Wszelkie aktualizacje i zmiany regulaminu będą dostępne na stronie Sprzedającego.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.sklep.vertigojazz.pl/regulamin W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedawcy.

Załącznik

do Regulaminu sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego  działającego pod domeną

www.sklep.vertigojazz.pl (dalej „Sklep internetowy”).

 

Regulamin zakupu i realizacji Voucherów

podlegających wymianie na Bilety na wydarzenia organizowane w lokalu Vertigo Jazz Klub &Restaurant, przez prowadzącego Klub, tj. Save the World Real Estates sp. z o.o.

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią postanowienia szczególne w stosunku do dostępnego pod linkiem   https://sklep.vertigojazz.pl/regulamin/, Regulaminu określającego  zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl  (dalej „Sklep internetowy”),

 

 1. Definicje
 2. O ile nie ustalono inaczej w niniejszym Regulaminie zakupu i realizacji Voucherów, wszelkie użyte w nim określenia i definicje należy rozumieć tak, jak to stanowi Regulamin  Sprzedaży.
 3. Następującym określeniom użytym w niniejszym Regulaminie zakupu i realizacji Voucherów nadaje się następujące znaczenie
 • Wydawca Vouchera lub Wydawca– Sprzedawca/administrator Sklepu internetowego.
 • Klub – Vertigo Jazz Klub &Restaurant, położony we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 13.
 • Voucher –bon towarowy wydany przez Wydawcę na okaziciela, o wartości równej nominałowi wskazanemu na Voucherze, posiadający unikalny numer ID, pozwalający na zakup na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie wybranego Biletu/wybranych Biletów z aktualnej  na dzień realizacji Vouchera, oferty Wydawcy, jako organizatora lub współorganizatora wydarzenia odbywającego się Klubie, za wyjątkiem Biletów na wydarzenia, o których mowa w punkcieIV.1 niniejszego Regulaminu.
 • Klient – Klient Sklepu internetowego
 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.
 • Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do uczestnictwa w wydarzeniu, na jakie został wystawiony, oferowany w systemie dystrybucji biletów Wydawcy, za który uiszczono opłatę przy jego nabyciu, z zastrzeżeniem, że Vouchery mogą zostać wymienione wyłącznie na Bilety papierowe i nie podlegają wymianie na Bilety on line.
 • Bilet on line– Bilet nabywany drogą elektroniczną.
 • RegulaminSprzedaży – dostępny pod adresem https://sklep.vertigojazz.pl/regulamin/, Regulamin sprzedażySklepu internetowego działającego pod domeną https://sklep.vertigojazz.pl
 • Kasa Wydawcy – punkt sprzedaży Biletów formie papierowej prowadzony przez Wydawcę,w którym zrealizowany może zostać Voucher. Kasą Wydawcy jest punkt sprzedaży Biletów położony w lokalu Klubu w budynku położony we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej (Wydawca zastrzega, że nie ma możliwości wymiany Voucherów na Bilety on-line, lub ich wymiany na Bilety w innych stacjonarnych punktach w których  sprzedawane sąBilety na wydarzenia Wydawcy).
 • Wydarzenie – impreza artystyczna lub/i kulturalna z ogólnodostępnej aktualnej oferty Wydawcy jako jej organizatora lub współorganizatora wydarzenia.

 

 1. Warunki ogólne, rodzaje Voucherów
 2. Wydawca emituje następujące rodzaje Voucherów:
 • Voucher o wartości 100,00 zł
 • Voucher o wartości 200,00 zł
 • Voucher o wartości 300,00 zł
 • Voucher o wartości 500,00 zł
 1. Vouchery są ważne na czas nieokreślony, aż do wyczerpania przez Użytkownika ich wartości nominalnej.
 2. Voucher uprawnia jego Użytkownika do jego wymiany na Bilety znajdujące się w aktualnej na dzień i moment realizacji Vouchera oferty Wydawcy, jako organizatora lub współorganizatora wydarzeń artystycznych i kulturalnych realizowanych w Klubie. Aktualna oferta każdorazowo dostępna jest pod adresem vertigojazz.pl/wydarzenia Informacja o możliwości zakupu Biletów przy użyciu Vouchera, będzie także każdorazowo podawana w opisie danego wydarzenia na stronie.
 3. Vouchery niezależnie od typu Vouchera są Voucherami wielokrotnego wykorzystania, co oznacza, że Użytkownik Vouchera może wymienić Voucher z zachowaniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie na dowolną (z uwzględnieniem punktu IV.5) liczbę Biletów na dowolne wydarzenia opisane w ust. 3 powyżej, w ramach wielu transakcji (wielu płatności za Bilety), przy czym Wydawca każdorazowo przy realizacji kolejnych transakcji odlicza z Vouchera ich wartość, aż do wyczerpania wartości nominalnej
 4. W momencie zakupu Vouchera, niezależnie od typu Vouchera Użytkownikowi naliczany jest dodatkowy rabat naliczany od jego wartości, w wysokości odpowiednio:
 • Voucher o wartości 100,00 zł – 21,00 zł
 • Voucher o wartości 200,00 zł – 51,00 zł
 • Voucher o wartości 300,00 zł – 81,00 zł
 • Voucher o wartości 500,00 zł – 171,00 zł

Tym samym cena zakupu Voucherów wynosi odpowiednio:

 • Voucher o wartości 100,00 zł – 79,00 zł
 • Voucher o wartości 200,00 zł – 149,00 zł
 • Voucher o wartości 300,00 zł – 209,00
 • Voucher o wartości 500,00 zł – 329,00 zł

 

 1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę), ani na inne/y Voucher/y, w całości, ani w części chyba , że Wydawca postanowi inaczej.
 2. Voucher nie uprawnia do żadnych preferencji przy wymianie na Bilety,  w szczególności dotyczących kolejności wejścia na wydarzenie czy też miejsca na sali Klubu, w której odbywa się wydarzenie, chyba, że w odniesieniu do danego wydarzenia Wydawca postanowi inaczej.

 

 • Procedura zakupu Vouchera, prawo do odstąpienia od umowy
 1. Vouchery są sprzedawane wyłącznie  drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego działającego pod domeną https://sklep.vertigojazz.pl na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży tego sklepu.
 2. Zakup Vouchera odbywa się na takich zasadach jak zakup w Sklepie internetowym innych artykułów lub usług.
 3. Po dokonaniu zakupu Voucher jest Klientowi/ Użytkownikowi przesyłany drogą mailową, na adres podany w formularzu zamówienia, w formie pliku PDF do samodzielnego wydruku, jako zaopatrzony w indywidualny numer identyfikacyjny.
 4. Dostawa Vouchera w formie opisanej w ust. III.3 nie powoduje powstania po stronie Klienta/Użytkownika obowiązku poniesienia żadnych kosztów dostawy.
 5. W odniesieniu do zakupu Vouchera jego nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn na zasadach opisanych w Dziale VI Regulaminu Sprzedaży.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi/Użytkownikowi, jeśli przed upływem terminu do odstąpienia zrealizował jakąkolwiek transakcję zakupu Biletu przy użyciu Vouchera.
 7. Odstąpienie od umowy skutkuje unieważnieniem wydanego na jej podstawie, oznaczonego indywidualnym numerem Vouchera i wpisaniem go do rejestru Voucherów unieważnionych. Voucher taki powinien zostać przez Klienta/ Użytkownika zniszczony i nie będzie mógł zostać w żaden sposób wykorzystany do zakupu Biletów.
 8. „Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące ustawowego prawa odstąpienia od umowy dotyczą także Przedsiębiorcy – konsumenta, rozumianego jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w odniesieniu do umów zawieranych przez te osoby począwszy od dnia 01.01.2021 roku.”

 

 1. Zasady korzystania z Vouchera
 2. Po zakupie Vouchera Użytkownik może wykorzystać Voucher do opłacenia nim wybranego Biletu/Biletówspośród Biletów na wydarzenia wskazane zgodnie z punktem II.3. Voucher nie może zostać wykorzystany na zakup Biletów na wydarzenia spoza tej oferty (np. realizowane w pomieszczeniach Klubu,  udostępnionych ich organizatorom innym niż  Wystawca tzw. „imprezy obce”). 
 3. Aby skorzystać z Vouchera należy mailowo zarezerwować bilety na wybrane wydarzenia pod adresem: rezerwacje@vertigojazz.pl
 4. Zakup Biletu przy użyciu Vouchera jest uzależniony od dostępności Biletów na dane wydarzenie w momencie realizacji Vouchera.
 5. Nie ma możliwości użycia Vouchera do zapłaty za Bilet, za który Klient zapłacił już bez użycia Vouchera. Wydawca nie będzie zwracał środków pieniężnych za Bilet, jeśli Użytkownik zdecyduje się na opłacenie Biletu Voucherem, już po dokonaniu płatności w inny sposób.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej, każdy Voucher może zostać wymieniony na wiele Biletów na te same lub różne wydarzenia, aż do wyczerpania wartości Vouchera.
 7. W każdym razie przy użyciu jednego Vouchera nie można zakupić więcej niż 15 Biletów na to samo wydarzenie.
 8. W przypadku, gdy cena Biletu, zakupionego przy wykorzystaniu Vouchera jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Vouchera, Użytkownik Vouchera ma prawo do wykorzystania różnicy pomiędzy wartością Vouchera a ceną kupowanych przy jego użyciu Biletów, aż do wyczerpania wartości Vouchera, a Wystawca przy każdym zakupie odnotowuje w systemie obniżenie wartości Vouchera do wykorzystania.
 9. W przypadku, gdy cena Biletu, zakupionego przy wykorzystaniu Vouchera jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie. Dopłata będzie się odbywać za pomocą metod płatności udostępnianych w Kasie Wydawcy, w której następuje realizacja Vouchera (karta/gotówka).
 10. Użytkownik może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do Vouchera.
 11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-9, przy dokonywaniu zakupu określonego Biletów/Biletu, w ramach jednej transakcji Użytkownik może wykorzystać jeden lub kilka Voucherów łącznie.
 12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach: a) uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego numeru zapisanego na nim; b) wyczerpania Vouchera, tj. ustalenia przez Wydawcę wcześniejszego zrealizowania transakcji zakupu Biletu/Biletów przy użyciu Vouchera na kwotę przekraczającą wartość Vouchera; c) unieważnienia Vouchera, np. na skutek odstąpienia Klienta/Użytkownika od umowy jego zakupu, d) korzystania z Vouchera z naruszeniem ust. 12 poniżej,  e) korzystania z Vouchera z naruszeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. Użytkownik Vouchera ma prawo do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej, ponosząc odpowiedzialność za skutki takiego przekazania. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy Użytkownik Vouchera nie jest uprawniony do jego dalszej odsprzedaży lub innego wykorzystania w ramach działalności gospodarczej. Voucher nie może być też powielany. W przypadku stwierdzenia przy realizacji Vouchera, że numer Vouchera pokrywa się z numerem Vouchera, który został już wykorzystany, Voucher nie zostanie zrealizowany.
 14. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami ustępu  poprzedzającego.
 15. Klientowi/Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności, lub odmowy jego realizacji zgodnie z ust. 11-13.

 

 1. Rozliczenia i reklamacje Vouchera
 2. Użytkownik Vouchera ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Vouchera. Sprawdzenie wartości może być dokonane przez kontakt z Wydawcą: na adres: rezerwacje@vertigojazz.pl
 3. Reklamacje związane z korzystaniem z Voucherów mogą być składane mailowo na adres: rezerwacje@vertigojazz.pl lub pisemnie na adres Wydawcy: Save the World Real Estates sp. z o.o., ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław
 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Biletów przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji.
 5. Na prośbę Klienta/ Użytkownika przy zakupie Vouchera wystawiana jest faktura lub paragon fiskalny.

 

 1. Zwrot środków w razie odwołania wydarzenia
 2. W przypadku odwołania wydarzenia, na które Użytkownik zakupił Bilet przy użyciu Vouchera, Wydawca zobowiązuje się do:
 3. w miarę dostępności takiej możliwości, wymianę Biletu na Bilet w tej samej cenie na inne wydarzenie lub
 4. zwrotu wartości wykorzystanego Vouchera w postaci doliczenia tych środków do aktualnej wartości Vouchera,
 5. jeśli do zakupu biletu wykorzystano całą wartość Vouchera – wydania Klientowi/Użytkownikowi nowego Vouchera o takiej wartości.
 6. Odnośnie dopłaty dokonanej w pieniądzu w formie zwrotu należności w Kasie Wystawcy w gotówce Użytkownikowi.

 

 1. Użytkownik, chcący dokonać wymiany zwracanego Biletu na inny Voucher lub w formie uzupełnienia limitu przypisanego do Vouchera, zobowiązany jest do zachowania Vouchera do czasu, kiedy odbywa się wydarzenie, na które zakupił Bilet przy jego użyciu.

 

VII. Ochrona danych osobowych  – postanowienia szczególne

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, dane osobowe Klientów udostępniane w związku z zakupem Vouchera i jego realizacją przetwarzane będą na zasadach opisanych w dziale VIIIRegulaminu Sprzedaży i POLITYCE PRYWATNOŚCI, a także w celu obsługi procesu ewentualnego odstąpienia Klienta/ Użytkownika od umowy.
 2. Przy zakupie Vouchera Klient/ Użytkownik podaje dane wymagane w formularzu zamówienia składanego zgodnie z Regulaminem Sprzedaży. 
 3. Dane osobowe Użytkowników Voucherów dodatkowo w procesie realizacji Vouchera przetwarzane będą w celu zrealizowania transakcji zakupu Biletu i wymiany Vouchera na Bilet, a także ustalania aktualnej wartości Vouchera do wykorzystania, ewentualnie zwrotu środków w razie odwołania wydarzenia i rozpatrywania reklamacji.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient/Użytkownik przed dokonaniem zakupu Vouchera ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.
 2. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, ani kartą płatniczą. Voucher jest formą bonu towarowego.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawcę.
 5. W zakresie korzystania z Biletów zakupionych za pomocą Vouchera będą miały odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu Sprzedaży.
 6. Wszelkie pytania dotyczące Vouchera należy kierować na adres e-mail Wydawcy: rezerwacje@vertigojazz.pl
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 05.12.2020 r.

 

 

 

 

 

Złożenie zamówienia jest możliwe w godzinach 14:00-23:00.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty