Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl (dalej „Sklep internetowy”).

 • 1 Definicje
 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, położenie w miejscowości (ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu bądź nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres sklepu internetowego oraz adres reklamacyjny:
  Save The World Real Estates sp. z o.o.
  ul. Łaciarska 4
  50-104 Wrocław
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:
  Save The World Real Estates sp. z o.o.
  ul. Łaciarska 4
  50-104 Wrocław
  vertigojazz@vertigojazz.pl
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl
 6. Dowód zakupu – faktura VAT, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu (towaru)– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 10. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 11. Rzecz (towar)– rzecz ruchoma lub wirtualna mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 12. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 13. Sprzedawca:
  Save The World Real Estate sp. z o.o.
  ul. Łaciarska 4
  50-104 Wrocław
  NIP: 8992735794
  REGON: 021884758
 14. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 16. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 17. Koszyk – lista produktów wybrana przez Kupującego,
 18. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 19. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany przez Kupującego.
 20. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 21. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.sklep.vertigojazz.pl
 22. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 24. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych do momentu wysłania Towaru przez Sprzedawcę.
 25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 26. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową spełniająca jedną z przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym.
 27. Wada prawna – wada towaru określona zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego.
 28. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem sklepu sklep.vertigojazz.pl określające rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce dostawy, pełne dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 • 2 Warunki ogólne zamówienia
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedawca dostarcza zamówione towary wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostaw tylko za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy transportowej lub kurierskiej.
 4. Sprzedawca jest zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: paragon.
 7. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sklep.verrtigojazz.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
 8. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 9. Kupujący zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami regulaminu.
 • 3 Zawarcie umowy i realizacja
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę do momentu wyczerpania zapasów towaru.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. W przypadku pojawienia się na karcie produktu informacji o przedsprzedaży towaru, realizacja zamówienia nastąpi najwcześniej w terminie wskazanym na karcie produktu, na co Kupujący zgadza się z chwilą złożenia zamówienia.
 9. Termin dostępności towaru realizowanego w przedsprzedaży jest zawsze widoczny na karcie produktu, może on ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 5.
 • 4 Metody płatności
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24. Klient może również wybrać formę płatności – przelew tradycyjny. Numer rachunku Sprzedającego zostanie wysłany do klienta po poprawnym złożeniu zamówienia.

  Platforma Przelewy24, spełniając rygorystyczne wymogi standardu PCI DSS LEVEL 1, gwarantuje szybkie, proste i przede wszystkim bezpieczne transakcje przy użyciu kart płatniczych takich jak: Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express.

 • 5 Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do sklepu za pośrednictwem kuriera na koszt własny, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Szczegółowa informacja na temat niezgodności z Umową, wraz ze wskazaniem przyczyny niezgodności, powinna zostać przesłana do Sklepu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 2. Sklep internetowy ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.
 4. Ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez Sprzedającego, wygląd towarów prezentowanych na zdjęciach może się różnić od ich wyglądu faktycznego. W związku z tym różnica w wyglądzie nie jest przez Sklep internetowy traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji.
 • 6 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 12. Sprzedawca zastrzega, iż Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • 7 Rękojmia
 1. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, o której Sprzedawca nie informował Konsumenta przy zawarciu umowy może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
   chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedawca w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • 8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

www.sklep.vertigojazz.pl/regulamin

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2020 r.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Wszelkie aktualizacje i zminy regulaminy będą dostępne na stronie Sprzedającego.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.sklep.vertigojazz.pl/regulamin W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedawcy.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć na zakupy